teraz kniha

Máte otázky?
prístup
Follow us
Sme radi, že vám pomôžeme!

podmienky

LifeHotel Vienna Airport 

Arion Airporthotel GmbH

1. rozsah 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky hosťovské dohody o ubytovaní uzavreté medzi Arion Airporthotel GmbH (LifeHotel) ako správcovská spoločnosť Arion Hotels v Rakúsku s tretími osobami (hosťami) a všetkými ostatnými poskytovanými službami a dodávkami spoločnosti Arion Hotels.

2. Rezervácie / ďalší predaj 

Prijatím rezervácie hosťom bola uzatvorená zmluva o ubytovaní. Táto zmluva vo forme rezervácie objednaných miest je záväzná pre obe zmluvné strany. Rezervácia pre objednanú, ale ešte nezaplatenú miestnosť je platná do 18.00 hod. Dňa príchodu. Neexistuje žiadny nárok na používanie služby cez noc v určitej miestnosti. Arion Airporthotel si vyhradzuje právo na konci rezervácie prenajať rezervované izby. Hosť dostane Arion Airporthotel záväznú rezerváciu alebo číslo rezervácie, na výslovnú žiadosť aj písomné potvrdenie rezervácie. 

Prenájom / lízing a / alebo prevod rezervovaných izieb je zakázaný. Najmä je zasielanie miestností a / alebo priestorových kontingentov tretím stranám za vyššie ceny, než sú skutočné sadzby za izby, neprípustné. Zaradenie alebo predaj pohľadávky voči spoločnosti Arion Airporthotel nie je povolené. V týchto prípadoch je Arion Airporthotel oprávnený zrušiť rezerváciu, najmä ak hosť poskytol nepravdivé informácie o druhu rezervácie alebo platbe tretej strane počas zadania / predaja. Použitie hotelovej izby na akýkoľvek iný účel ako je ubytovanie je výslovne zakázané. 

3. Garantované rezervácie, lehoty na zrušenie 

Garantovaná rezervácia sa uskutoční, ak hosť potvrdí ubytovaciu službu prostredníctvom čísla kreditnej karty a nezruší objednané izby pred 18 hodinou v deň príchodu. V prípade no-show (No Show) bude účtovaná celá suma rezervovaného pobytu mínus akékoľvek ušetrené náklady. Pri rezerváciách v rámci zmluvy o kvóte alebo pri rezervácii viac ako piatich izieb za noc sa uplatňujú lehoty na zrušenie a iné dohody dohodnuté v týchto zmluvách.   

4. Preddavok na nočnú sadzbu

Cena celkovej rezervovanej ubytovacej služby je vždy vopred zaplatená hosťom najneskôr pri príchode do hotela.

5. Dane / poplatky / povinnosti 

Uvedené ceny sú hrubé ceny a zahŕňajú všetky zákonné dane, poplatky a poplatky. Arion Airporthotel si vyhradzuje právo upraviť ceny v prípade zmien v sadzbách daní, poplatkov a licenčných poplatkov, ako aj efektívny výber nových daní, poplatkov a poplatkov, ktoré boli účastníkom už neznáme. 

6. Platobné prostriedky / služby na neskorších faktúrach 

Platnými platobnými prostriedkami sú hotovosť v eurách, EC kartách, Master Card a Visa kartách v eurách. Nie je možné poskytovať služby pre neskoršie faktúry. 

7. Možné využitie rezervovaných miestností 

Vyhradené izby sú pre hostí k dispozícii od 15.00 hod. V deň príchodu a do 12.00 v deň odchodu.

8. Zodpovednosť Arion Airporthotel

Arion Airporthotel (LifeHotel) zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené zranením života, končatín alebo zdravia. Okrem toho Arion Airporthotel zodpovedá za ďalšie škody, ktoré sú založené na úmyselnom alebo hrubom nedbanlivom porušení povinnosti Arion Airporthotel, ako aj na náhradu škody, ktorá je založená na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení zmluvných záväzkov. Porušenie povinnosti Arion Airporthotel je rovnaké ako porušenie povinnosti jeho zákonných zástupcov, zamestnancov alebo zástupcov agentov. Ďalšie nároky na náhradu škody sú vylúčené, pokiaľ v týchto zmluvných podmienkach nie je uvedené inak.

Ak sa v službách Arion Airporthotel vyskytnú prerušenia alebo nedostatky, Arion Airporthotel vynaloží maximálne úsilie na nápravu tohto stavu s vedomím alebo okamžitým upovedomením hostí. Hosť je povinný prispieť k tomu, čo je primerané, odstrániť rušenie a minimalizovať možné škody. Mimochodom, hosť je povinný včas informovať Arion Airporthotel o možnosti spôsobiť mimoriadne vysoké škody. Spoločnosť Arion Airporthotel zodpovedá za doručenie zásielok v súlade so zákonnými ustanoveniami (pozri §§ 701 a ods. BGB). Záväzok je obmedzený na stokrát vyššiu cenu (od 600 EUR do maximálnej výšky 3500 EUR) a na peniaze, cenné papiere a cenné papiere do 800 EUR. Reklamácia zaniká, ak hosť neoznámi bezprostredne po zistení straty, zničenia alebo poškodenia dodanej položky Arion Airporthotel (§ 703 BGB). Pre neobmedzenú zodpovednosť platia právne predpisy. Hodnoty musia byť uložené v trezore. Nebude uzavretá žiadna zmluva o úschove.

Ak je hosťovi k dispozícii parkovacie miesto v hotelovej garáži / parkovisku, aj za poplatok, nie je uzavretá žiadna zmluva o úschove. Nie je žiadna povinnosť sledovať Arion Airporthotel. Arion Airporthotel je zodpovedný za všetky škody podľa predpisov uvedených v odseku 1. Hosť je povinný bezodkladne oznámiť škodu, zjavné škody, aspoň pred opustením parkoviska. Spoločnosť Arion Airporthotel nenesie zodpovednosť za škody, za ktoré zodpovedajú výlučne ostatní nájomcovia alebo iné tretie strany. 

9. Voucher

Voucher je možné uplatniť iba na hotelové služby v hoteli, ktorý je uvedený na poukážke. Zostávajúce platby na základe zostatku poukazu zostávajú a môžu sa použiť na ďalšie platby v príslušnom hoteli. Doba platnosti poukazu je 3 roky odo dňa vydania. Poukážky sa nedajú vrátiť, nemožno ich predávať alebo prevádzať a nemôžu byť vykúpené za hotovosť. Poukážky nemožno použiť v súvislosti s online platbami. Kupujúci poukazu je zodpovedný za poskytnutie správnych údajov (najmä e-mailovej adresy), ku ktorým má byť poukaz a faktúra odoslaná. 

10. Prijal jedlo a nápoje 

Vo verejných priestoroch je zakázané konzumovať jedlo a nápoje. Raňajky si môžete vychutnať len v určených priestoroch verejných priestorov (bar, salónik). Uvádzanie ponúkaných surovín na raňajky nie je možné. V miestnostiach je príprava jedla prísne zakázaná. Výnimkou sú izby s kuchyňou. Je dôležité zabezpečiť dobré vetranie. Akékoľvek požiarne operácie budú účtované hosťom na 100%.

11. Zákaz fajčenia v hoteli 

Arion Airporthotel (LifeHotel) je nefajčiarsky hotel. Preto je zakázané fajčiť vo verejných priestoroch av hosťovských izbách. V prípade porušenia je Arion Airporthotel oprávnený požadovať od hosťa odškodnenie vo výške 200 eur ako náhrada za samostatne uplatniteľné náklady na čistenie vrátane akejkoľvek straty predaja vyplývajúcej z neschopnosti prenajať si izbu. Táto výška náhrady je vyššia alebo nižšia, ak Arion Airporthotel dokáže vyššiu alebo nižšiu škodu pre hosťa. 

12. domáce zvieratá 

Prevádzka domácich miláčikov vyžaduje súhlas hotela Arion Airporthotel. Hosť je povinný vopred oznámiť túžbu priniesť jednu alebo viac domácich miláčikov. Ak Arion Airporthotel súhlasí s prinesením domácich miláčikov, je to za predpokladu, že domáce zvieratá sú pod stálym dohľadom hostí a sú bez choroby a inak predstavujú žiadne nebezpečenstvo pre hotelových hostí a hotelových pracovníkov. Na jednu izbu je povolené maximálne dve domáce zvieratá. Správanie zvierat / zvierat pri raňajkách av bare Arion Airporthotel nie je povolené. Za domáce zviera za noc je poplatok 10 EUR. Výnimkou sú však slepe, nepočujúce a iné porovnateľné psov. Tieto môžu byť prepravované bezplatne a kedykoľvek. 

13. skupinové rezervácie 

Pri rezervácii 11 a viac izieb je možné rezervovať len s garantovanou rezerváciou. Okrem toho platia osobitné podmienky pre príslušné hotely.

14. záverečné ustanovenia 

Zmeny a dodatky k zmluve alebo všeobecným podmienkam by mali byť vykonané v textovej forme. Jednostranné zmeny alebo dodatky hosťom sú neúčinné.

Miestom súdnej právomoci pre všetky spory medzi stranami zo zmluvného vzťahu je Viedeň, pokiaľ zmluvným partnerom Arion Airporthotel Kaufmann je verejnoprávna právnická osoba alebo verejnoprávny špeciálny fond. Arion Airporthotel GmbH / Mühlgasse 30 / 2320 Wien-Schwechat / booking@arion-hotels.com

kontakt
izba

viac hotely Arion

{{Schließen}}